מכרז מספר : 89148 פומבי
מס’ המשרה : 81015811
תואר המשרה : מרכז/ת (שירות לקוחות) 1 – משרות.
היחידה : לשכת הוצל”פ עפולה…
המקום : עפולה
המשרד : רשות האכיפה והגבייה
הדרגה : דרגה 17 – 19 דירוג 01 מינהלי.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
ממונה על מדור שירות הלקוחות בכפוף להוראות החוק, התקנות
ונהלי העבודה.
טיפול בבקשות לביצוע המוגשות בלשכת ההוצאה לפועל ע”י זוכים או
באי כוח זוכים וביניהן: בקשות לביצוע מסוג פס”ד, שטרות, תובענות, משכון,
משכנתא, הטלת הגבלות, בקשות למידע, עיקולי צד ג’ וכו’.
טיפול בבקשות המוגשות ע”י החייבים או באי כוחם בלשכת ההוצאה לפועל
או בדואר ובכללן: עיכובי הליכים, הסדרי תשלומים, חקירות יכולת, איחוד תיקים
וכו’.
תיעדוף בקשות בהתאם לנוהלי העבודה לרבות בקשות המוגדרות כ”בקשות דחופות”.
מתן מענה לבקשות להוצאת תדפיסים הכוללים שוברי תשלום, רשימות תיקים
ופירוטי הצדדים בתיקים, החלטות, מסמכי פתיחת תיק, הליכים בתיק ובירורים
כלליים.
מופקד/ת על העברת המידע לחייב אודות אפשרויות התשלום העומדות בפניו לצורך
העלאת אחוזי הגביה בלשכה.
בדיקת הבקשות המוגשות , הקלדתן והעברתן להחלטת רשם ההוצאה לפועל.
יישום החלטות בימ”ש / רשמים.
טיפול בכל מפגשי השירות בלשכת ההוצאה לפועל.
מופקד/ת על ניהול התורים בלשכה.
ניהול המשאב האנושי במדור לרבות תכנון, ארגון וייעול עבודת המדור
בתיאום עם מנהל הלשכה.
מתן פתרון בעיות המתעוררות במהלך העבודה או בעיות מסובכות של קהל
ומקיים קשרי גומלין לצורך פתרונם מול רשמי ההוצאה לפועל ומנהל/ת הלשכה.
טיפול בדו”חות תפעוליים ודיווחים סטטיסטיים חודשיים ושנתיים אודות
היקף פעולות המדור עליו הינו מופקד.
העברת דיווחים שוטפים לממונה על תפקוד המדור.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת הממונים.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
**********
השכלה וניסיון:
————-
במכרז פומבי:
השכלה אקדמית(תואר ראשון)ו – 2 שנות ניסיון תעסוקתי
במכרז פנימי:
השכלה תיכונית (12 שנ”ל) – ו- 5 שנות ניסיון תעסוקתי
ניסיון בתחומים הבאים:
ידע בהוצאה לפועל
עבודה עם קהל
נתונים רצויים:
***************
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה לרבות חוק ההוצאה לפועל, תקנות סדר
הדין האזרחי, התכ”מ והתקשי”ר.
כושר ניהול וארגון ברמה גבוהה לרבות פיקוח והנעת צוות עובדים.
כושר הבעה בכתב ובע”פ ברמה גבוהה בשפה העברית.
הערות:
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
במשרה מועסק עובד
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום : כ’ בסיון, תשפ”א (2021/05/31(

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כז’ בסיון, תשפ”א (2021/06/07(

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס” שאלון המועמד “המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו”ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס” שאלון המועמד “המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.